ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ

ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐃᑦ ᐊᑐᓂ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᓐᓂᑦ; ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᐊᓛᓄᑦ ᓯᑕᒪᓄᓪᓗ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᑉᓗᓂ. ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓯᑕᒪᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᖃᓗᐊᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥᑦ:

  • ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᖅ ᒪᖃᐃᓐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑯᓂᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᒥᑦ, ᐃᓚᐅᑉᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᖃᑉᓯᐅᓂᕐᓄᑦ-ᑭᒡᓕᖃᙱᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᓕᖃᕐᓂᐅᔪᑦ;
  • ᐃᓕᔭᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᓐᓂᖏᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᓇᓃᓐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᓇᓃᓐᓂᖏᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᒥᑦ;
  • ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᐅᑉ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑰᖏᑦᑐᖅ, ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔭᐅᑉᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔭᐅᖏᖦᖢᑎᒡᓘᓐᓃᑦ, ᓇᓕᑐᐃᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔫᑉ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦᑕ ᓇᓃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂ ᒪᖃᐃᖃᑦᑕᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᕐᒥᑦ.

Comments are closed.