Qitiqmiuni Nunami Umayuliqiyit Katimayit

Qitiqmiuni Nunami Umayuliqiyit Katimayit (KRWB) inuqaqtuq Ikhivautalikmik atuni nunagiyauyuni Agunahuaqtit Naniriaqtuqtilu Timigiyainit (HTO) Qitiqmiuni nunami; Ikhivautalik KRWB-kuni vutiqtauhimayuq atuni HTO-kunit iniqaqtitauvlunilu hitamani ukiuni. QWB-kut hitamanik pijutiqaqluaqtut uqautauyunik ilagani Nunavumi Nunataaqnikut Agiqatiriigunmi:

  • Maliruakhaq agunahuarutinik pigiarutailu ukua ilauyut HTO-kuni nunami, ilaqaqtuq atataqagiluni  agunahuaginariaqniq ihumami;
  • Ahivaijutit atuqtitijutiniklu nunami ihariagiluaqtainik ihuaqhaqhimayulu ihariagiluaqtainik qanuraaluq ukunani HTO-kuni nunami;
  • Tuniyauniga kinamuliqaa inukmut timiuyumuluniit ahianik HTO-kut, piqaqtunik piqagitumikluniit atulaaqtunik ihumamgiyakhanik qanuriniginiklu, kitumiliqaa ilagiyaanik ihariagiyauluaqtunik, unalu;
  • Ukunaniluaq, munariniganik agunahuaruhiit ukunani ilauyunit HTO-kuni nunami.

Comments are closed.