Nunavumi Inuit Umayuliqiyit Havakviat

Nunavumi Inuit Umayuliqiyit Havakviat

NIWS-kut Katimayiit katimahimayut January-mi 2006-mi tikuaqhiyaagani havaarilraqtakahinik timiuyumi uqauhiqaqhutiklu nunai ukiuktaqtumilu ihumagiyauyut. Pijutauluaqtukhat ihuaqhaqtait Katimayit ukuaguyut:

 1. Pipkailutik naunaitunik, takuukhautiaqtunik, nalaumayuniklu maniliqinikut unipkaat Katimayinik HTO-kuniklu.
 2. Pipkailutik aipagutuaraagat unipkaamik HTO-kut RWO-kulu atulaaqtaini AGM-giyamikni.
 3. Ihuaqhaqniginik RWO-kut katimanigit uqaqatigiyauniginiklu.
 4. Ihuaqhaqlugit pitquhiqnik pigiarutiniklu maliruakhait NIWS-kut.

NIWS-kut aulavaliaginaqtut ukpiriyauliqhutiklu hatqiqtauni-ganit pigiarutauyuq malruukni timiuyuknik upagiami NIWS-kut iniqhiyaamikni ikayuqtiriigutinik ayuiqhajutikhani, ikayuutit atuqnigini, nunagiyauyulu uqaqatiriyaunigani ilainait uqauhirilugit. Havaakhijutauluaqtuq Havakvikmi pipkaiyaagani maniliqinikut aulanigagulu ikayuutikhanik HTO-kunut RWO-kunulu, NIWS-kut ikayuqtuiliqniaqtuqlu aalani hulijutini imaitunik ihivriuqniginik ilituqhaiyumayut tuukhiutainik, umayunik munarinigagut amirinigagulu pitqhiqmiklu pivalianiganik.

Ilagit Iniqhimaliqtut Ublumimut

 • Nutaguqtiqnigit nalautiqlugilu RWO-kut maniliqinikut naunaipkutit;
 • Ihuaqhaqniginik Maniliqinikut Naunaipkutit HTO-kut agumatiliriagani Malagatigut Naunaipkutini;
 • Iniqhilutik titiraqvikhanik Kugaaqyukmi, Kagiqliniqmi, Kimirunmi, Iqalukni, Hanirayakmilu  inuqaliqlutiklu havakviuyukhat ukunani nunagiyauyuni;
 • Nutaguqtiqlugit maliruat agiqtauhimayut tamainit pigahunit RWO-guyunit;
 • Ikayuqlutik nutaguqtiqniginik ihuaqhaqniginiklu HTO-kut naunaipkutait ilituqhaktauyukhat
 • Havaqatigitiaqlugit Kanatami Manikhaanik Havakviuyumi (CRA) havaktut ukua HTO-kut RWO-kulu maniliqijutait nutauniqhauliriagani ;
 • Iniqhilutik atautimit akiliqtuivikhamik ukunigalu HTO-kuni Ataniuyunik, 24-ni 25-nit nunagiyauyuni avatqumayulu 1-hanat HTO-kuni Katimayini ilauyut;
 • RWO-kut Aipagutuaraagat Katimaqyuaqviknik (AGM-guyut), Katimaviuqataqtulu katimayinit hivayautikulu katimaniginik iniqpagiagani piyariaqaliraagata, katimayutini uqauhiuyunik pigiaqtijutiniklu iniqtiqpagiagani;
 • Ikayuqlugit RWO-kut HTO-lu ihivriuqnigani kiugiaqlugilu ilituqhainikut tuukhaitinik;
 • Ikayuqtuqlugit Nunavumi Agunahuaqtunik Ikayuutinik Havaami (NHSP) havaktut atuqtiniginik, amiriniginik, kiguanilu munariniganik havaaq;
 • Iniqhihimayut amigaitunik aulaniqatiaqtunik Ataniuyut ayuiqhavikhait Kagiqliniqmi Iqaluknilu;
 • Iniqhihimayut amigaitunik Katimayit Hivuliqhuqtit ayuiqhaniqinik nunagiyauyuni;
 • Iniqhihimayut Maniliqinikut Havaktulu Pitquhikhainik  HTO-kuni;
 • Manikhaakhainik Ikayuuhiakhainiklu havauhikhai-niklu uqatiaqniginik HTO-kuni ataniuyut;
 • Iniqhihimayut tatqiqhiut naatkagat manikhauhikhanik pitquhiuyumik.

Comments are closed.