Havaakhijut

Pijutauyuq hatqiqniga Nunavumi Inuit Umayuliqiyit Havakviat (NIWS) ihuaqhariagani havaagit Agunahuaqtit Naniriaqtuqtilu Timiuyut Nunamilu Umayuliqiyit Timiuyut (RWO) Nunavumi atuqlutik atautimi pigiarutauyut. NIWS-kut tautuktautilugu ihuaqhijutaulaaqniga amigaituni kituniliqaa ihumaluutauyunik nunagiyauyumi nunamilu inigiyauyut; atuqluaqtut aulanigani aulagitut ukuniga:

  1. Munariniganik RWO-kuni Maniliqijutit atuqniqaqtulu maniliqijutit aturiaqaqtut.
  2. HTO-kuni atuqluaqtut manikhaakhat tuniuqhaqnigagut atuqlugit ikayuutinik agiqatiriigutinik.
  3. RWO-kut katimanigit, katimajutait, pigiaqtitauhimayut, aturiaqaqtulu kiguagut pijutit.
  4. Pipkailutik munarijutinut ayuiqhajutit ikayuutilu HTO-kuni Ataniuyunik Katimayigiyailu.
  5. Kivgaqtuqtiuluni ukunani HTO-kun RWO-kulu aalalu timiuyut ukunigatut NWMB-kut, NTI-kut, GN-kut DFO-kut DOE-kulu taimaitut.

Comments are closed.