Timiuyup Qanuriniga

Havauhiit Nunavumi Inuit Umayuliqiyit Havakviani Havaktit

Havaktiluagit NIWS-kut ilaqaqniakut ukuniga inigiyauyunik:

  1. Tukimuaktitiyi – havaaqaqtuq tamainik munarinigagut timiuyuq.
  2. Hivuliqhuqti Maniliqinikkut – havaaqaqtuq maniliqijutinik munarinigagut timiuyumi.
  3. Maniliqinikut Atanguyat – ikayuqtit Maniliqinikut Hivuliqhuqtimik havaagini.
  4. Qitiqmiuni Nunami Ihuaqhaiyi – havaaqaqtuq Qitiqmiuni HTO-kunik aulaniriluaqtainiklu Qitiqmiuni Nunami Umayuliqiyit Katimayit Kugaaqyukmi.
  5. Kivaliqni Nunami Ihuaqhaiyi – havaaqaqtuq Kivaliqni HTO-nik aulaniriluaqtainiklu Kivaliqni Umayuliqiyit Katimayit Qagiqliniqmi.
  6. Maniliqinikut Pivalianiganik Atanguyaq – havaaqaqtuq Hivuraani Qigiqtaalukmi HTO-kut aulaniriluaqtailu QWB-kut Iqalukni.
  7. Qigiqtaalukmi Tukimuaktitiyi – havaaqaqtuq Tunuungani Qigiqtaalukmi HTO-kut aulanigilu QWB-kut Hanirayakmi.

Comments are closed.