Timiuyup Qanuriniga

Havauhiit Nunavumi Inuit Umayuliqiyit Havakviani Havaktit Havaktiluagit NIWS-kut ilaqaqniakut ukuniga inigiyauyunik: Tukimuaktitiyi – havaaqaqtuq tamainik munarinigagut timiuyuq. Hivuliqhuqti Maniliqinikkut – havaaqaqtuq maniliqijutinik munarinigagut timiuyumi. Maniliqinikut Atanguyat – ikayuqtit Maniliqinikut Hivuliqhuqtimik havaagini. Qitiqmiuni Nunami Ihuaqhaiyi – havaaqaqtuq Qitiqmiuni HTO-kunik aulaniriluaqtainiklu Qitiqmiuni Nunami Umayuliqiyit Katimayit Kugaaqyukmi. Kivaliqni Nunami Ihuaqhaiyi – havaaqaqtuq Kivaliqni…

Continue reading

Havaakhijut

Pijutauyuq hatqiqniga Nunavumi Inuit Umayuliqiyit Havakviat (NIWS) ihuaqhariagani havaagit Agunahuaqtit Naniriaqtuqtilu Timiuyut Nunamilu Umayuliqiyit Timiuyut (RWO) Nunavumi atuqlutik atautimi pigiarutauyut. NIWS-kut tautuktautilugu ihuaqhijutaulaaqniga amigaituni kituniliqaa ihumaluutauyunik nunagiyauyumi nunamilu inigiyauyut; atuqluaqtut aulanigani aulagitut ukuniga: Munariniganik RWO-kuni Maniliqijutit atuqniqaqtulu maniliqijutit aturiaqaqtut. HTO-kuni atuqluaqtut manikhaakhat tuniuqhaqnigagut atuqlugit ikayuutinik agiqatiriigutinik. RWO-kut katimanigit, katimajutait, pigiaqtitauhimayut,…

Continue reading

Nunavumi Inuit Umayuliqiyit Havakviat

Nunavumi Inuit Umayuliqiyit Havakviat NIWS-kut Katimayiit katimahimayut January-mi 2006-mi tikuaqhiyaagani havaarilraqtakahinik timiuyumi uqauhiqaqhutiklu nunai ukiuktaqtumilu ihumagiyauyut. Pijutauluaqtukhat ihuaqhaqtait Katimayit ukuaguyut: Pipkailutik naunaitunik, takuukhautiaqtunik, nalaumayuniklu maniliqinikut unipkaat Katimayinik HTO-kuniklu. Pipkailutik aipagutuaraagat unipkaamik HTO-kut RWO-kulu atulaaqtaini AGM-giyamikni. Ihuaqhaqniginik RWO-kut katimanigit uqaqatigiyauniginiklu. Ihuaqhaqlugit pitquhiqnik pigiarutiniklu maliruakhait NIWS-kut. NIWS-kut aulavaliaginaqtut ukpiriyauliqhutiklu hatqiqtauni-ganit pigiarutauyuq malruukni timiuyuknik…

Continue reading